خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده – شرکت قصر حساب نیکان

  1. حسابرسی ارزش افزوده
  2. فرستادن اضهارنامه ارزش افزوده
  3. شرکت در هیئت حل اختلاف (بدوی – تجدید نظر)
  4. شرکت در جلسه رسیدگی ارزش افزوده
  5. گرفتن گواهی ارزش افزوده
  6. پیش ثبت نام ارزش افزوده
  7. ثبت نام ارزش افزوده
  8. تهیه فاکتورها و اسناد مورد نیاز در رسیدگی ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده