خدمات تأمین اجتماعی

خدمات تأمین اجتماعی

خدمات تأمین اجتماعی

خدمات تأمین اجتماعی – شرکت قصر حساب نیکان

  1. اخذ کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی
  2. تشکیل پرونده تأمین اجتماعی
  3. شرکت در جلسه حسابرسی تأمین اجتماعی
  4. ارسال لیست بیمه
  5. ارسال لیست مالیات بر حقوق
  6. تنظیم لوایح تأمین اجتماعی
  7. شرکت در جلسات حل اختلاف تأمین اجتماعی

خدمات تأمین اجتماعی