آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص در دپارتمان مالی و مالیاتی نیکان

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱- ثبت شرکت سهامی خاص دو نسخ اظهار نامه برای ثبت شرکت مورد نیاز است.

۲-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین برای ثبت شرکت سهامی خاص

۳-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

۴-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) ویا وکیل رسمی شرکت

۵-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی

       ۶-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران ارائه نامه معرفی نماینده (در سر برگ شرکت) و کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده رسمی         حقوقی.

۷-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت

       ۸- ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی )

 

ثبت شرکت سهامی خاص 09121248568

اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

۱-محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادرشده.

۲-کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنجالهای ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کـلا یـا بعـضا محروم شده باشند. درمدت محرومیت سرقت،خیانت درامانت،کلاهبرداری،جنحه هائی که بموجب قانون درحکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شـناخته شده است. اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی دراموال عمومی. تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخـاب شـود, یـا پس ازانتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادرخواهد کرد وحکم دادگاه مزبورقطعی خواهد بود)

و در نهایت برای ثبت شرکت سهامی خاص مدارک ذیل مورد نیاز است:

۸-ارئه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره . مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس+۱۰ )

۹- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر این که مشتمل ممنوعیت های مندرج در اصل۱۴۱ قانون     اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱٫

۱۰-اقرار نامه موسسین

۱۱-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .
۱۲-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.
۱۳-پرداخت فیش ۰۰۰/۴۰ ریال به عنوان هزینه.
۱۴-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت.