آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
0912-1248568021-88677895021-88677307021-88677819

ارسال پیام در تلگرام

مالیات سبز چیست؟

مالیات سبز چیست؟ ,    منتشر شده در 1197 روز پیش

مالیات سبز (قسمت اول)

امروزه محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار قلمداد میشود و توسعه سایر بخش هـای اقتصادی و اجتماعی در گروی پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا می کند. نام این مالیات از آرتور پیگو، از باهوش‌های دانشگاه کمبریج، می‌آید. می‌دانیم باهوش بوده چون به کینز اقتصاد یاد داده است. ایده مالیات پیگو این است که مالیات را از افرادی می‌گیریم که هزینه‌ای را به دیگران تحمیل می‌کنند. یعنی اگر شما هوا را آلوده می‌کنید تا من استنشاق‌اش کنم، به‌عوض اینکه با افزایش هزینه‌های زندگی، به من پس‌گردنی مضاعفی بزنید، هزینه آلودگی را باید جنابعالی پرداخت کنید. مالیات سبز (زیست محیطی) یکی از پایه هـای مهـم مالیـاتی اسـت. مالیـات سبز بـه عنـوان ابـزار سیاستی مالی آثار تخصیصی درپی دارد.

مالیات سبز چیست

انواع مالیات سبز

۱) مالیات های زیست محیطی

مالیاتهای مستقیم زیست محیطی

این مالیات هـا دارای نـرخ معـین هـستند بـه طـوری کـه نـسبت بـه هـر واحـد انتـشار آلاینـده یـا تخریـب زیست محیطی وضع میشوند. نرخ مالیات با هزینه نهـایی اجتمـاعی در سـطح کارآمـد اجتمـاعی انتـشار آلودگی برابر است. سطح کارآمد اجتماعی انتشار آلودگی زمانی رخ میدهد که منافع نهایی منتج از رفع مالیات سبز (مالیات های زیست محیطی) آلودگی برای شرکت ها برابر هزینه نهایی اجتماعی انتشار آلاینده ها باشد. به طور کلی مالیات سبز با بالا بردن قیمت های آلودگی از طریق افزایش هزینه های اجتماعی موجب میشود که آلوده کنندگان با هزینه های اجتماعی و شخصی اقدامات خود مواجه گردند. ایـن نـوع مالیـات تنهـا در مقیـاس محـدود و به طور عمده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد.

مالیات های غیر مستقیم زیست محیطی

مالیات های غیر مستقیم زیست محیطی با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری تشویقی موجب می شود تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رفتارهای دفع و انتشار آلودگی خود را تغییر دهند. دراین نوع مالیات به جـای دریافـت مالیـات تقسیم بر حسب واحد آلودگی، مالیات را برنهاده های تولیدی یا کالاهای مصرفی وضع می کنند کـه اسـتفاده از آنها منجر به آسیب پذیری محیط زیست می شود. این نوع مالیات ها در کشورهای صنعتی به طـور گـسترده مـورد استفاده قرار می گیرد، اما کشورهای در حال گذار و کشورهای درحال توسعه از این ابزار اسـتفاده نمـی کننـد. از نمونه های مالیات غیرمستقیم زیست محیطی میتوان به این موارد اشاره نمود، مالیات های خاص انرژی که به وسیله برخی از کشورهای اروپایی اجرا می شوند، عوارض کودهای شیمیایی و مالیات بر ظروف نوشیدنی.

۲) مالیات سبز در بخش کشاورزی

به موجب قانون مالیـات هـای مـستقیم مـاده ۸۱ ، درآمـد حاصـل از کلیـه فعالیـت هـای کـشاورزی، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیـور، صـیادی و مـاهی گیری، نوغـانداری، احیـای مراتع و جنگل ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات، از پرداخت مالیات معاف است، و حمایت از این بخش جزء سیاست های کلان توسعه کـشور محـسوب مـی شـود، امـا بـر قـراری مالیـات سبز بـر نـوع فعالیت هایی که موجب تخریب محیط زیست می شود، امکان پذیر است.

۱- مالیات بر میزان مصرف کود و سم در واحد زمین.

۲- مالیات بر آب مصرف شده در واحد زمین.

۳- مالیات بر تغییر زیست بوم منطقه.

 

موضوعات مرتبط :

مالیات سبز چیست؟ (قسمت دوم)

حسابداری محیط زیست در طراحی محصول

  بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + هفده =